Polityka prywatności

 

Właścicielem i administratorem serwisu www.hcs-work.eu oraz bazy Kandydatów jest FREECARE sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy Aleja Wojciecha Korfantego 2/3D, NIP:6343023423, REGON: 525222777.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich danych, którymi administruje FREECARE sp. z o. o.., dołożymy wszelkich starań, aby dane były chronione przed ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem,  utratą, zniszczeniem czy dostępem osób niepowołanych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia:

 1. kim jesteśmy i dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 2. komu możemy powierzać lub udostępnić Twoje dane osobowe;
 3. w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 4. gdzie mogą być przekazywane Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach I na jakiej podstawie prawnej?

W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów możemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej, w celu umożliwienia nam zaproponowania Ci możliwości zatrudnienia, dopasowanych do okoliczności i Twoich wymagań:

 1. imię i nazwisko;
 2. wiek / data urodzenia;
 3. nr aktu urodzenia;
 4. płeć;
 5. fotografia;
 6. stan cywilny;
 7. dane kontaktowe;
 8. wykształcenie;
 9. historia zatrudnienia;
 10. kontakty w nagłych wypadkach i dane osób pozostających na utrzymaniu;
 11. dane kontaktu referencyjnego;
 12. status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);
 13. narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
 14. kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu tożsamości;
 15. informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy);
 16. numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik w danym kraju) i inne informacje podatkowe;
 17. informacje o różnorodności, takie jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub inne podobne wierzenia, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym informacje dotyczące niepełnosprawności;
 18. informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;
 19. szczegóły dotyczące aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych i pracowniczych;
 20. dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;
 21. dodatkowe informacje, które Twoje kontakty referencyjne zdecydują się nam podać;
 22. dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na Twój temat lub które uzyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony z ofertami pracy;

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (np. faktury od dostawców).

Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach:

 1. opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo
 2. ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, lub
 3. ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na FREECARE sp. z o. o., bądź
 4. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FREECARE sp. z o. o.. lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Wykorzystujemy  dane osobowe kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom, drogą mailową informacje marketingowe, które mogłyby ich zainteresować i są związane z charakterem świadczonych przez nas usług: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, również w obszarach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy oraz medycyna pracy.

Monitorujemy jakość naszych usług, aby utrzymywać ją na najwyższym poziomie. W tym celu możemy zwracać się do kandydatów i pracowników z propozycją wzięcia udziału w badaniach ankietowych i korzystać z wyników i informacji pozyskanych tym sposobem oraz przetwarzać je w celu monitorowania i podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biur FREECARE sp. z o. o.. Możemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencje. Weryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemach i biurach FREECARE sp. z o. o., ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interes FREECARE sp. z o. o. oraz jej klientów.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W pewnych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo: jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach FREECARE sp. z o. o. Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5.  Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych (patrz: niżej).

Jakie są Twoje prawa z związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wymienionych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez formularz kontaktowy, który znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie złożenia aplikacji na konkretne miejsce pracy lub poprzez podanie nam swoich danych wypełniając formularz kontaktowy;  jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w naszym Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rekomendowaniem ofert pracy, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu, a także ułatwieniem korzystania z serwisu oraz badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert pracy w formie wiadomości e-mail oraz telefonicznej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów albo usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w wyżej wymienionch celach celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez Ciebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszym systemie. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemu wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Umieszczamy na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystujemy są w następujących celach:
  1. tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  2. określania Twojego profilu Użytkownika w celu wyświetlania Ci dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”.
  1. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. “Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Serwis korzysta z usługi Google Analytics. O zasadach jej działania Możesz przeczytać na stronie: “Jak Google korzysta z danych kiedy używasz stron lub aplikacji naszych partnerów”.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce Twojej nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o Twoich preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google możesz przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych Twoich zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o adresie IP,
 3. Dane powyższe nie są z Tobą kojarzone.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające Twoją identyfikację są udostępniane wyłączenie za Twoją zgodą.
 3. Możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom Państwowym.

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej musisz zapoznać się z instrukcja zarządzania plikami cookies na stronie:http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.